Cập nhật tiến độ dự án tháng 5/2023: Công trường tòa Lake thi công ngày và đêm; tòa Sea, Cove và Lagoon tiếp tục lên tầng