Luxury Countdown Party 2023 được đầu tư “khủng” tại The Global City