Khách hàng hòa hứng trải nghiệm các hoạt động nghệ thuật tại The Global City Sales Gallery Kiêm Lifestyle Hub